Bosten IT Consulting
Bosten IT Consulting  
 
 
PERSOONLIJKE GEGEVENS
   
  Eric Bosten
   
Naam Bosten
Voornamen Eric Johannes Maria
Postcode, plaats 6243AD Geulle
Telefoon +31 (0)43 36 53 53 1
Mobiel +31 (0)6 28 64 63 58
E-mail Bosten.IT.Consulting@gmail.com
Geboortedatum 19 januari 1970
Nationaliteit Nederlands
Burgerlijke staat Gehuwd
Rijbewijs B
 
PROFIEL SAMENVATTING
   
Profiel
Eric werkt sinds 1995 in de IT. Hij is een consultant met een sterk analytisch vermogen en ervaring op het gebied van architectuur, systeem analyse en systeemontwikkeling middels Oracle en Java op basis van SOA. Hij heeft ervaring met het opzetten Ún toepassen van standaards en richtlijnen binnen systeemontwikkeling. Als adviseur vooral gericht op een pragmatische aanpak, met aandacht voor de wensen van de klant en de onderhoudbaarheid van het gerealiseerde systeem. Eric is in staat om te wisselen tussen helikopter view en detail view. Hiertoe is hij in staat om architectuur ambities om te zetten naar systeem ontwikkeling.
Vanuit de rol als architect aan business zijde heeft Eric tevens ervaring met het definiŰren van kwaliteitsattributen en het opstellen en bewaken van de architectuur op basis daarvan. Door een uitnodigende attitude wordt een open en toegankelijke omgang met collegae verwezenlijkt. Eric is een echte teamplayer.
Sinds 2009 is Eric zelfstandige. Hij is in staat om zich binnen een organisatie of project snel in te werken en productief te zijn.

Markt- & Branche-Ervaring • Verzekeringen
• Telecom
• Financiële Sector
• Sociale Zekerheid
• Distributie
• Overheid

Kennis & Competenties • Architectuur (TOGAF, Archimate)
• Service Oriented Architecture (SOA)
• Analyse en ontwerp
• Software ontwikkeling
• Oracle (database, Developer, Designer)
• JEE, Java, JPA, Spring (Batch), XML, XSD, XLST
• UML, RUP, OO
• IBM IAA (Insurance Application Architecture)
• BRMS, IBM WebSphere ILOG JRules
• Coaching
• Teamleiding

Carrière Samenvatting 2009 - heden Bosten IT Consulting
  2001 - 2009 Logica
2000 - 2001 OC Centor (freelancer)
  1995 - 2000 X-tern Automatiseringsdiensten
  1992 - 1995 Technische Natuurkunde, TU Eindhoven
  1988 - 1992 Technische Natuurkunde, HTS Heerlen
     

WERKERVARING
 
Werkgever: Bosten IT Consulting

apr 2010 - heden JEE Software Architect
Pensioenen
APG
Eric mag aansluitend na het opstellen van de Project Start Architectuur (zie voorgaande opdracht) aan IT zijde de applicatie en software architectuur opstellen. Op basis van het nieuwe enterprise brede ontwikkelbeleid wordt een systeemcomplex ontworpen voor het innen van gegevens en premies. Dit resulteert in software met een separate proceslaag op basis van de WebSphere Proces Server. De presentatielaag is op basis van dotNet die via WebServices communiceren met een JEE backend. De kennis intensieve services zijn in de backend gerealiseerd op basis van een business rule engine (IBM ILOG JRules)
Eric definieert een werkwijze waarin m.b.v. van UML (component) modellen een servicelandschap wordt ontworpen. Via een contract first approach worden de service contracten gegenereerd. In de rol van applicatie / software architect is Eric verantwoordelijk voor het reviewen van de use cases, use case realizations en bewaken van de non functional requirements. Gezien de grote hoeveelheden te verwerken data in dit systeem is Eric tevens verantwoordelijk voor het realiseren van de performance eisen. Op basis van analyses worden verbetervoorstellen opgesteld die in samenwerking met ontwikkelaars worden gerealiseerd.
Door zijn aandacht voor ontwerp en UML documentatie blijft de kwaliteit en het inzicht in de complexe systemen gewaarborgd. Vanuit zijn rol als architect heeft Eric veelvuldig contact met verschillende stakeholders, business, exploitatie etc. Vanuit een constructieve en proactieve houding verlopen deze samenwerkingen soepel. Eric is in staat gebleken om binnen een team van 8 ontwikkelaars, de kwaliteit en architectuur te waarborgen.

sep 2009 - apr 2010 Architect
Pensioenen
APG
Bij een grote pensioenverzekeraar fungeert Eric in de rol van architect aan business zijde. Er gaat een project van start ten behoeve van het innen van gegevens en premies. Eric levert IT contra-expertise aan de business om de architectuur en ontwerpen van de IT leverancier te toetsen en te bewaken. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM). Na verloop van tijd verschuift de rol van Eric van toetsen en bewaken naar actief participeren. Binnen een team van architecten schrijft Eric mee aan een Project Start Architectuur (PSA) volgens het DYA-model. Hierbij ligt de focus voornamelijk op het definieren van business doelen, architectuur principes, functionele afbakening en kwaliteitsattributen. Door zijn nauwgezette manier van werken is hij een waardevolle uitbreiding van het team.

Werkgever: Logica

maart 2007 - sep 2009 JEE Software architect
Pensioenen
APG
Eric vervult de rol van JEE software architect bij een grote pensioenverzekeraar. Als onderdeel van een meerjarenplan ondergaat de organisatie een transitie van Cobol naar Java. In eerste instantie werkt Eric mee aan het inrichten van een ontwikkelstraat op basis van Rational Unified Process (RUP). De development toolstack is gebaseerd op de IBM/Rational produkten. Er wordt gebruik gemaakt van Rational Software Architect (RSA v7) met aandacht voor Model Driven Design (MDD/MDA). Binnen de organisatie wordt initieel IBM IAA (Insurance Application Architecture) toegepast, een geavanceerd bedrijfsmodel voor de verzekeringsbranche. De processen worden geautomatiseerd op basis van IBM WebSphere Process Server, de userinterface is op basis van Portal technologie ontwikkeld. Er is een set van services ontwikkeld die als startpunt geldt voor de SOA ambities. De materieregels van het pensioen systeem zijn op basis van ILOG JRules ontwikkeld. Eric is als architect/designer verantwoordelijk voor het ontsluiten van de database. De werkzaamheden bestaan uit het definieren van de services / berichten en transformaties. Daarnaast wordt een team van 5 junior/medior ontwikkelaars aangestuurd en gecoacht.

mei 2005 – maart 2007 Systeem analist / architect
Verzekeringen
Clerical Medical
Bij een internationale verzekeraar fungeert Eric in de rol van systeem analist en architect. Als systeem analyst is Eric verantwoordelijk voor het opstellen van de functionale specificaties t.b.v. verschillende systemen. Het betreft o.a. een desktop illustratie systeem en een web applicatie voor polisadministratie. Deze systemen worden ontwikkeld met de Microsoft ontwikkeltools. In deze rol acteert Eric tussen de gebruikers en de ontwikkelaars. Gezien het dynamische karakter van dit verzekerings bedrijf is een pragmatische aanpak vereist. Eric is er in geslaagd om binnen deze omstandigheden toch een kwaliteitsverbetering te kunnen uitvoeren. Na de overname van een Duiste verzekeraar diende zich een complex integratie vraagstuk aan. Binnen dit vraagstuk heeft Eric als architect input geleverd. Op basis van messaging zijn webservices en asynchrone interfaces ontwikkeld gebruik makend van MQSeries en XLST transformaties.

mrt 2005 - mei 2005 Ontwerper / Research
IT
LogicaCMG
Als onderdeel van de Java competence ontwikkeling is een workshop ontwikkeld t.b.v. LogicaCMG Nederland. Het betreft een produktiviteit verhogend J2EE framework (JHeadstart van Oracle Nederland) waarin het 4GL gedachtegoed als uitgangspunt wordt genomen. Deze workshop is tevens door Eric gepresenteerd in verschillende LogicaCMG vestigingen. In deze rol heeft Eric laten zien om als drijvende kracht nieuwe technieken te kunnen onderzoeken en met zijn enthousiasme dit te kunnen overdragen aan een team.

okt 2004 - feb 2005 Ontwerper / ontwikkelaar
Overheid
 
Ten behoeve van de Regionale Opleiding Centra (ROC) wordt een bestaande Oracle client / server applicatie uitgebreid met een nieuwe module die Webbased wordt ontsloten. Dit wordt o.a. verwezenlijkt middels E-platform, een LogicaCMG specifiek platform voor het productief ontwikkelen van webapplicaties. Eric is als lead designer verantwoordelijk voor het technisch ontwerp. Hij fungeert als intermediair tussen de teams die de frontend realiseren en de ontwerpers van de database. De combinatie van Oracle- en Java-kennis die Eric bezit is hier goed van toepassing. Er wordt o.a. gewerkt met webservices, XML en XLST.

jul 2004 - sep 2004 Ontwerper / ontwikkelaar
Overheid
Waterschap Dommel
Binnen een waterschap bepaalt de ICT strategie dat nieuwe applicaties uniform worden ontwikkeld op basis van webbased technologie. Er dient een applicatie gebouwd te worden voor het plannen van maaionderhoud. Eric is verantwoordelijk voor het gehele ontwerp én realisatie. Er wordt een datamodel opgesteld dat in DB/2 wordt geïmplementeerd. Middels WebSphere Studio wordt een J2EE applicatie ontwikkeld, gebruikmakend van Struts en JSP’s. Middels deze architectuur is eenvoudig een koppeling te verwezenlijken met de aanwezige GIS systemen.

okt 2003 – jun 2004 Ontwerper / ontwikkelaar
Telecom
Vodafone
Vlive4: Verantwoordelijk voor het opleveren van het ontwerp en realisatie van verschillende veranderingen in een GPRS administratiepakket. Eric heeft onder meer een uitgebreide analyse van de bestaande software uitgevoerd en heeft het migratieproces vormgegeven. De ontwikkelwerkzaamheden vinden plaats middels Oracle.
Prepaid Roaming Topup: Ontwikkelen van een nieuwe service op een J2EE platform. Als onderdeel van het ontwikkelen van Java competence heeft Eric meegelopen in een J2EE ontwikkeltraject. Gebruikmakend van BEA WebLogic.

jul 2003 – okt 2003 Testmanager
Energy &Utilities
Essent
In zake de privatisering van de elektriciteitmarkt is door een derde partij een zogenaamde reconciliatie engine gebouwd. Deze software is door LogicaCMG op de bestaande systemen van de klant aangesloten. Eric is in de rol van testmanager verantwoordelijk voor het coördineren en laten uitvoeren van de verschillende testen, zoals de FAT, SAT en ketentest. Eric geldt als intermediair tussen de klant en de derde partij.

mrt 2002 – jun 2003 Specialist methoden en technieken / ontwerper
Pensioenen
ABP
Eric vervulde in deze opdracht twee rollen. In eerste instantie adviseur van Oracle Designer 6i. Verantwoordelijk voor het inrichten van een volledige ontwikkelomgeving op basis van deze tool. De werkzaamheden bestonden o.a. uit adviseren in gebruik van Oracle CDM Advantage v2 en het onderzoeken van CDM RuleFrame. De initiële adviserende werkzaamheden werden gevolgd door uitvoerende werkzaamheden, deze bestonden uit: implementeren raamwerk t.b.v. opgestelde software architectuur, waarborgen ontwerp- en bouwstandaards en architectuur en ontwerpen c.q. realiseren van verschillende onderdelen.
Het eindresultaat was een systeem dat eenduidig en transparant was opgezet. Zowel vanuit ontwerp- als ontwikkel perspectief. De werkzaamheden van de verschillende ontwikkelaars konden naadloos in de software architectuur worden opgenomen.

jan 2002 – mrt 2002 Deelprojectleider / Oracle specialist
Sociale zekerheid
CMG
Inzake de WW uitkeringen zijn momenteel 6 systeemcomplexen in gebruik. Deze dienen teruggebracht te worden tot een kleiner aantal. Ten behoeve van deze beslissing wordt een uitgebreide analyse uitgevoerd op basis van functionele en technische kenmerken. In de rol van onafhankelijk specialist werden o.a. de controles betreffende de Oracle systemen uitgevoerd. In de rol van deelprojectleider werd additionele expertise ingeschakeld indien het andere ontwikkelomgevingen betrof. Als onderdeel van deze werkzaamheden werd een team van experts samengesteld die direct aan Eric de reviewresultaten rapporteerden. Het werk was zeer divers en bestond uit opstellen van vragenlijsten, uitvoeren inkijkoperaties, aansturen team van experts, beoordelen en toekennen wegingsfactoren, opstellen van review verslagen en participeren in analyse i.z. de eindconclusie.

aug 2001 – dec 2001 Oracle specialist
IT
 
In de rol van ervaren Oracle specialist werd mij gevraagd het onderzoek naar Software Configuratie Management (SCM) binnen een Oracle ontwikkelomgeving in te vullen. Binnen Designer 6i zijn vele mogelijkheden beschikbaar gekomen met betrekking tot SCM. Dit behelst o.a promotie van software, release-management, issue-management en environment-management. Nadat een theoretisch kader was geformuleerd werden de mogelijkheden en on-mogelijkheden binnen Designer 6i uitgebreid onderzocht. Dit onderzoek heeft geleid in een handboek standaards en richtlijnen in zake dit onderwerp. Middels een presentatie is bij verschillende klanten een overzicht gegeven van de mogelijkheden betreffende SCM. Waarbij vooral aandacht wordt besteed aan het inpassen in de betreffende organisatie.

 
Werkgever: freelancer

nov 2000 – jun 2001 Technisch projectleider / ontwerper
Distributie
CentraalBoekhuis
Een distributeur van boeken beheert een groot deel van de voorraad van verschillende uitgevers. Door middel van elektronische berichtgeving kan de uitgever dagelijks over detailinformatie beschikken met betrekking tot de voorraadstand. Deze berichtgeving dient opnieuw ontworpen te worden. De werkzaamheden bestaan uit maken van een functioneel en zeer gedetailleerd applicatieontwerp dat als basis geldt voor het realisatie traject. Een deel van de realisatie is uitbesteed aan een derde partij, een ander deel is zelf gerealiseerd. Alle producten dienen te voldoen aan de zeer uitgebreide bedrijfsstandaard. Deze wordt gecontroleerd middels reviews op deze producten. Eric heeft als ontwerper de bestaande systemen geanalyseerd en communiceert met de gebruikers. In de rol van technisch projectleider verzorgt Eric de planning. Vanuit deze sturende rol wordt het kritische tijdspad gecontroleerd en waar nodig extra resources vrijgemaakt binnen de organisatie.

 
Werkgever: X-Tern Automatiseringsdiensten / ICT Automatisering

jan 1999 – mrt 2000 Research & Development medewerker
IT
X-tern
ICT
Bij deze vorige werkgever ontstond op een gegeven moment de behoefte aan een zogenaamde R&D medewerker. Deze diende als vraagbaak voor de overwegend junior ontwikkelaars die in dienst zijn. Eric onderhield een kennissysteem dat via internet kan worden benaderd. De kennis van seminars en conferenties werd middels een presentatie of een nieuwsbrief aan de collegae gecommuniceerd. Vanuit deze functie werden tevens zogenaamde ‘werkgroepen’ opgezet die zich gedurende enkele maanden met een bepaald onderwerp bezig hielden. De resultaten hiervan werden middels een presentatie aan de overige medewerkers getoond. Op basis van een internetarchitectuur en gebruikmakend van Developer/Designer v6 werd een voorbeeldapplicatie gebouwd. Deze functie kenmerkte zich door een pro-actieve rol in de organisatie van waaruit verschillende initiatieven werden ontplooid.

okt 1995 – dec 1998 Ontwerper / ontwikkelaar
Transport
GHR
Eric heeft hier voor een lange periode als Oracle ontwikkelaar gewerkt. Voor het verkrijgen van een consistente 'look and feel' van alle toekomstige applicaties binnen het bedrijf is een standaard ontwikkeld. Deze standaard is gebaseerd op de Oracle HeadStart template (v3.4.1). Als uitgangspunt zijn de voorgaande Forms 4.5 projecten genomen. Tevens wordt Oracle CDM (Custom Development Method) toegepast op alle aspecten van systeemontwikkeling, waarbij binnen dit project de nadruk ligt op het realisatietraject.

   
KENNIS EN ERVARING
     
Functies / Rollen Functie / Rol Ervaring
  Architect 3 jaar
  Software Architect 5 jaar
  Software Ontwikkelaar / developer 15 jaar
  Systeem Ontwerper / designer 10 jaar
  Test manager 2 jaar
  Specialist methoden en technieken 8 jaar
  Team coach 2 jaar
  Technisch projectleider 2 jaar
  Functioneel ontwerper / systeem analyst 3 jaar
     
IT Kennis Kennis gebied Ervaring
  Enterprise Architectuur (Togaf) 1 jaar
  Archimate 1 jaar
  Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM) 1 jaar
  Insurance Application Architecture (IAA) 1 jaar
  JEE, Java, XML, XLST, EJB, JSP, JSF, JPA, Hibernate, JDBC, JUnit, DBUnit, JAX-WS, JAX-B, CXF, Maven, BPEL 6 jaar
  Eclipse, Rational Software Architect (RSA)
WebSphere Application Server (WAS), Tomcat
6 jaar
  JDeveloper, JHeadstart 3 jaar
  Oracle Designer / Forms (v1, v2, v6) 11 jaar
  Oracle PL/SQL (DB v7, v8, v9, v10, v11) 15 jaar
  Enterprise Architect (UML) 3 jaar
     
Talen Nederlands Moedertaal
  Engels Vloeiend
  Duits Kundig
     

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES
     
2013 TOGAF 9 Certified The Open Group
2012

2011
Certified SOA Architect (SOACP)
• Fundamental SOA & Service Oriented Comp
• SOA Technology Concepts
• SOA Design & Architecture
• Advanced SOA Design & Architecture
Arcitura
2010 Developing Business Integration Solutions for IBM WebSphere Process Server - I IBM
2010 Developing Business Rule Applications with IBM WebSphere ILOG JRules V7.0 IBM
2008 SUN Certificed Enterprise Architect (SCEA) SUN / Oracle
2007 Masterclass: Applying Architecture DNV (CIBIT)
2005 Masterclass: Enterprise Integration & SOA DNV (CIBIT)
2004 Gecertificeerd voor Rational Unified Process IBM
2003 SUN Certified Java Programmer (SCJP) SUN / Oracle
2002 Java opleiding
• Gedistribueerd programmeren met Java
• Object georiënteerd programmeren met Java
• Visueel Programmeren met Java
Open
Universiteit
2001 Software Configuration Management with
Oracle Designer 6i
Oracle
Education
1999 Basisopleiding projectmanagement ISIS
1995 Technische Natuurkunde (P, D1, D2) TU Eindhoven
1992 Ing. Technische Natuurkunde HTS Heerlen


  menu_t
menu_bEric is beschikbaar vanaf:
December 2014

Home ] [ Contact ] [ Curriculum Vitae ]